Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

MAP test organske kiseline – Metaboličko nutritivni test (Organske kiseline u urinu)

Loš metaboličko nutritivni status doprinosi mnogim hroničnim bolestima.

Umesto da lečite svoje simptome optimizacijom svog nutritivnog statusa možete doprineti u rešavanju osnovnog uzroka vaših zdravstvenih problema.

Analiza Organskih kiselina – MAP test daje detaljan prikaz metaboličko nutritivnog statusa .

Šta su organske kiseline?

Organske kiseline su jedinjenja u urinu koja su metabolički produkti ćelijskog metabolizma.

 • Količine organskih kiselina u urinu ukazuju na nedostatak kofaktora, mikronutrijenata i ključnih enzima koji su neophodni za funkcionisanje metabolizma.
 • Disfunkcija ili nedovoljna enzimska aktivnost u metabolizmu prouzrokuje „enzimsku blokadu“ zbog čega se organske kiseline koje su prethodile bloku nakupljaju i izlučuju u urin.
 • Tradicionalno određivanje organskih kiselina u urinu se obavlja u neonatalnoj/pedijatrijskoj medicini radi utvrđivanja urođenih grešaka u metabolizmu
 • U mnogum slučajevima genetskih, urođenih grešaka, enzimska oštećenja mogu da se nadoknade visokim dozama specifičnih vitaminskih i mineralnih kofaktora i/ili dijetetskim intervencijama. Biohemičar dr. Bruce Ames, ekspert za DNK mutacije objašnjava ovaj mehanizam:
  „Naša analiza bolesti metabolizma koja utiče na vezivanje kofaktora, naročito ako su rezultat polimorfnih mutacija, može predstaviti novo obrazloženje za terapiju visokim dozama vitamina, možda i stotinama puta većim od preporučenog dnevnog unosa (DRI) u nekim slučajevima….Unos visokih doza vitamina povećava koncentraciju kofaktora u ćelijama i na taj način povećava aktivnost defektnog enzima“ Ames, BN, et al. Am J Clin Nut. 2002;75:616-58.
  Metabolički putevi mogu biti kompromitovani i usled uobičajni faktora stila života kao što su:  nutritivni deficiti, toksini, rast bakterija, dejstvo lekova.  Svi ovi faktori mogu prouzrokovati sledeće simptome:
  •  Poremećaj raspoloženja
  •  Umor
  •  Digestivne tegobe
  •  Probleme sa telesnom težinom
 • Na osnovu poznavanja metaboličkih puteva i potreba za kofaktorima koji su neophodni za pravilnu aktivnost enzima, ispitivanjem organskih kiselina pomoću analize metaboličkog profila procenjuju se:
 • Metabolički markeri
  • Markeri malabsopcije
  • Markeri bakterijske disbioze u intestinalnom traktu
  • Markeri disboioze gljivica u intestinalnom traktu
 • Ćelijska energija i metaboliti mitohondrije
  • Metabolizam ugljenih hidrata
  • Energetski metabolizam
  • Metabolizam masnih kiselina
 • Metaboliti neurotransmitera
 • Markeri vitamina
 • Markeri toksina i detoksikacije
 • Metabolizam tirozina

Kada treba da se testiraju organske kiseline u urinu?

Preporučuje se pacijentima sa hroničnim simptomima (naročito onima koji se hrane neredovno i nepravilno), kao i onima koji jednostavno žele optimizaciju zdravstvenog stanja ili sportskih performansi. Ovi pacijenti mogu da testiraju organske kiseline u urinu radi procene specifičnih metaboličkih puteva i nutritivnih potreba.  

Od 5750 enzima zavedenih u bazi podataka EkPASy ENZYME iz aprila 2016 godine, gotovo 32% (1817 enzima) zavisi od kofaktora koji su vitamini i/ili minerali.  I pored „pravilne“ ishrane mnogim ljudima nedostaju kritični nutrijenti.  Analiza podataka iz Nacionalne ankete o zdravoj ishrani za 2003 i 2006 godinu (NHANES) utvrdila je da je značajan procenat Amerikanaca (bez onih koji uzimaju suplemente) imao uobičajan unos mnogih nutrijenata ispod procenjenih prosečnih potreba (EAR).

Na primer, aktivni oblik vitamina B6 (piridoksin) je kofaktor u skoro 9% humanih enzima koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina, glukoze i lipida, kao i u proizvodnji hemoglobina i moždanih neurotransmitera. Podaci NHANES su pokazali da kod odraslih osoba starijih od 19 godina, 15% ima uobičajan unos vitamina B6 ispod procenjenih prosečnih potreba.  Nivo organskih kiselina koje su povezane sa putevima koji su regulisani sa B6 vitaminom može da ukaže na potrebu za ovim vitaminom.

Koje su prednosti određivanja organskih kiselina u urinu MAP testom u odnosu na drugu dijagnostiku?

Dr. Roges J Williams (naučnik koji je otkrio pantotensku kiselinu, vitamin B5) prvi je uveo termin „biohemijska individualnost“ 1956 godina kako bi objasnio genetsku varijabilnost kod zdravih ljudi i njihovu različitu potrebu za hranjivim sastojcima, različite reakcije na lekove i različite podložnosti za određene bolesti.  Iako se prakse menjaju, tradicionalni medicinski model trenutno ne stavlja naglasak na biohemijsku individualnost pacijenta. 

Konvencionalni klinički pristup simptomima povezanim sa ishranom ne uključuje rutinski sveobuhvatno nutritivno ispitivanje putem analize organskih kiselina.  Kada se vrši testiranje, odabrani vitamini se procenjuju u krvi kako bi se utvrdilo da li je nivo dovoljan da zadovolji potrebe za hranjivim materijama bazirano na zdravim pojedincima. 

Merenje organskih kiselina pomaže u identifikaciji nutritivne neravnoteže koje se javljaju mnogo ranije nego što se mogu prepoznati u klasničnoj analizi krvi.  Ispitivanje organskih kiselina omogućava bolji uvid u pacijentovu biohemijsku individualnost, što omogućava kreiranje ciljanih terapijskih preporuka.   

Šta može lekar i pacijent da očekuju iz testa organiskih kiselina?

Testiranje organskih kiselina može da ukaže na funkcionalnu potrebu za antioksidansima, B-vitaminima, mineralima, digestivnom podrškom, modifikacijom ishrane, detoksikacijom, podrškom za metilaciju ili drugim terapijama. 

Preporuke o funkcionalnim nutritivnim potrebama su zasnovane na podacima dobijenim iz izveštaja, identifikacijom blagih oštećenja ćelijske funkcije koja najčešće nisu vidljiva u standardnoj laboratorijskoj analizi krvi. 

Rezultat analize omogućava lekaru da izradi individualno prilagođene preporuke za poboljšanje drugih tretmana i ukupnog zdravstvenog stanja pacijenta naročito kod onih koji pate od hroničnih bolesti.  Kao deo izveštaja, lekaru se pruža predloženi plan suplementacije za pacijenta.

Koji pacijenti bi mogli da imaju koristi od testiranja organske kiseline?

Testiranje organskih kiselina je efikasno za probleme pacijenata kao što su:

 • Poremećaji raspoloženja
 • Mitohondrijalna disfunkcija
 • Umor
 • Hronični stress
 • Inflamacija

Nekoliko bolesti je povezano sa abnormalnim nivoima organske kiseline kao što su depresija, anksioznost, kardiovaskularne bolesti, neurokognitivni pad, dijabetes, kancer, anoreksija i mnogi drugi.

Na koje poremećaje mogu da ukažu testovi na organske kiseline?

Mnogi genetski poremećaji su uzrokovani proizvodnjom neefikasnog enzima koji reaguje sporije od uobičajene brzine reakcije, što dovodi do akumulacije metaboličkog intermedijera. Sada je poznato više od 50 fenotipski različitih organskih acidemija otkako je najstarija poznata bolest, izovalerinska acidemija, opisana 1966.

Organska kiselina je svako jedinjenje koje generiše protone pri preovlađujućem pH ljudske krvi. Iako neke organske acidemije dovode do sniženog pH krvi, druge organske acidemije su povezane sa organskim kiselinama koje su relativno slabe i obično ne izazivaju acidozu. Organske acidemije su poremećaji intermedijarnog metabolizma koji dovode do akumulacije toksičnih jedinjenja koja narušavaju višestruke unutarćelijske biohemijske puteve uključujući katabolizam glukoze (glikolizu), sintezu glukoze (glukoneogenezu), metabolizam amino kiselina i amonijaka, metabolizam purina i pirimidina i metabolizam masti.

Akumulacija organske kiseline u ćelijama i tečnostima (plazma, cerebrospinalna tečnost ili urin) dovodi do bolesti koja se naziva organska acidemija ili organska acidurija. Kliničke manifestacije organske acidemije uveliko variraju i mogu uključivati neuspeh u razvoju, poremećaje intelektualnog razvoja, hipo- ili hiperglikemiju, encefalopatiju, letargiju, hiperaktivnost, epi  napade, dermatitis, dismorfne crte lica, mikrocefaliju, makrocefaliju/anemiju, česte infekcije, ketoza i/ili laktacidoza, oštećenje sluha, govora ili vida, periferna neuropatija, iznenadni kardiorespiratorni zastoj, mučnina i koma.

Mnoge organske acidemije su povezane sa blagim do izraženim povećanjem amonijaka u plazmi. Neke organske acidemije mogu biti hronične i prisutne u prvih nekoliko dana života. U drugim slučajevima, kao što je nedostatak acil dehidrogenaze srednjeg lanca, dete može izgledati potpuno normalno do potencijalno fatalne epizode ​​kardiorespiratornog zastoja. Mnogi drugi ne-genetski faktori takođe mogu promeniti ljudski metabolizam.

Toksične količine leka acetaminofena i drugih toksičnih hemikalija mogu da iskoriste ključni molekul, glutation, koji pomaže telu u detoksikaciji, što dovodi do prekomerne proizvodnje piroglutaminske kiseline, organske kiseline. Tumori nadbubrežne žlezde koji se nazivaju feohromocitomi mogu da izazovu prekomernu proizvodnju neurotransmitera epinefrina, što dovodi do značajnog povećanja njegovog metabolita, vanililmandelične kiseline (VMA).

Genetske bolesti mitohondrija, izvora energije ćelije, kao i toksične hemikalije koje remete funkciju mitohondrija izazivaju povećanje jantarne kiseline. Jantarna kiselina je ključni intermedijer i Krebsovog ciklusa i lanca transporta elektrona koji generiše adenozin trifosfat (ATP), molekulsku  valutu za većinu unutraćelijski transfer energija.

Jedan broj organskih kiselina direktno ili indirektno ukazuje na nedostatak ključnih vitamina kao što su vitamin B12, pantotenska kiselina, biotin i drugi. Jedna od najvažnijih upotreba testa organskih kiselina je kao indikator disbioze, abnormalnog prekomernog rasta gljivica i bakterija u crevnom traktu. Neki od ovih bakterijskih nusproizvoda iz creva ulaze u krvotok i mogu promeniti metabolizam neurotransmitera kao što je dopamin.

Kako MAP test može da pomogne mojim zdravstvenim problemima?

Test organskih kiselina nudi sveobuhvatnu metaboličku sliku mnogih ključnih metaboličkih procesa zasnovanih na proizvodima vašeg tela koji se izbacuju urinom. Na određenim nivoima, organske kiseline u urinu mogu da ukazuju na prisustvo toksina u vašem metaboličkom zdravlju. Test organskih kiselina ima jedinstvene metabolite u urinu i takođe uključuje markere vitamina i minerala, oksidativni stres i neurotransmitera. To je takođe jedini test organskih kiselina koji uključuje markere za oksalate, koji su povezani sa mnogim hroničnim bolestima kao što su:

 • Razna bolesna stanja mentalnog zdravlja
 • Autoimune bolesti
 • ADHD Autizam
 • Abnormalni toksični metaboliti koji su prisutni u vašem metaboličkom zdravlju takođe mogu izazvati ili pogoršati alergije na hranu, ometati apsorpciju hranljivih materija, uticati na nivoe energije i ugroziti vaše imunološko zdravlje.

Test organskih kiselina je funkcionalna nutritivna procena organskih kiselina u urinu. Organske kiseline su široka klasa jedinjenja koja se formiraju tokom osnovnih metaboličkih procesa u telu. Metaboličke reakcije proizvode jedinjenja karboksilne kiseline dobijene varenjem proteina, masti i ugljenih hidrata iz hrane.

Nastale organske kiseline telo koristi za generisanje ćelijske energije i obezbeđivanje mnogih građevinskih blokova neophodnih za funkcionisanje ćelije. Organske kiseline se takođe proizvode metabolizmom mikrobioma creva, metabolizmom neurotransmitera i tokom detoksikacije i pružaju uvid u moguću potrebu za podrškom u tim oblastima.

Šta je funkcionalna procena?

Kvantitativno merenje specifičnih organskih kiselina u urinu nudi funkcionalnu procenu statusa nutrijenata. Enzimi koji su odgovorni za metabolizam organskih kiselina zavise od vitamina i minerala. Uz ovo, povišene vrednosti organskih kiselina mogu da govore o funkcionalnoj potrebi za ovim hranljivim materijama na ćelijskom i biohemijskom nivou, čak i uprkos normalnim nivoima u serumu.

Izveštaj o organskim kiselinama kategorizuje rezultate u glavne metaboličke oblasti:

 • Markeri malabsorpcije i disbioze
 • Markeri ćelijske energije i mitohondrije
 • Markeri vitamina
 • Metaboliti neurotransmitera
 • Markeri toksina i detoksikacije
 • Markeri oksalata

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn
Podeli na mrežama:
Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Beo-lab tim odgovara na vaša pitanja

Poruči analize onlajn i ostvari popust od 10%

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice