Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Politika zaštite privatnosti

Politika zaštite privatnosti korisnika usluga i obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Društvo BEO-LAB SRB d.o.o. Beograd, Resavska br.58-60 (u dalјem tekstu: BEO-LAB SRB) je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica koje obrađuje u skladu s primenjivim propisima, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u dalјem tekstu: Zakon) kao i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavlјanju van snage Direktive 95/46/EZ (u slučajevima kada je primenlјivo).

BEO-LAB SRB obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovom Politikom privatnosti i obaveštenjem o obradi podataka o lilčnosti

Svrha dokumenta i osnovni pojmovi

Ova politika ima za cilј da na jasan, razumlјiv i lako dostupan način objasni koje podatke o ličnosti prikuplјamo, u koju svrhu, kako ih štitimo i kako možete da ostvarite svoja prava. Kako biste u potpunosti bili svesni prava koje posedujete i načina na koji možete da ih ostvarite potrebno je da znate da pojedini izrazi u ovom dokumentu imaju sledeće značenje:

 • Pod obradom podatka o ličnosti podrazumeva se svaka radnja koja se vrši automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima kao što je prikuplјanje, upotreba, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, prilagođavanje, menjanje, otkrivanje, prenošenje, dostavlјanje, pružanje na uvid, kopiranje odnosno umnožavanje, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, koje BEO-LAB SRB vrši direktno ili preko svojih partnera i povezanih lica.

• Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno (u dalјem tekstu: podatak ili podatak o ličnosti).

• Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice (pojedinac) čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane BEO-LAB SRB.

 • Posebnu vrstu podataka o ličnosti čine podaci o ličnosti kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišlјenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilјu jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

• Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ilizajedno sa drugim određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje

• Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca

• Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose

• Multinacionalna kompanija

1. Oblast primene

Politika se primenjuje na sve podatke o ličnosti korisnika BEO-LAB SRB koje BEO-LAB SRB obrađuje odnosno kojima određuje svrhu i način obrade. Politika se primenjuje na sve usluge BEO-LAB SRB koji uklјučuju obradu podataka o ličnosti. Poslednje izražavanje volјe lica na koje se podaci odnose kojim to lice daje pristanak za obradu podataka o ličnosti primenjuje se na sve usluge i proizvode BEO-LAB SRB koje to lice koristi.

Politika je prvenstveno namenjena fizičkim licima koja podnose zahtev ili upotreblјavaju usluge i proizvode BEO-LAB SRB (u dalјem tekstu: Korisnici) i/ili su zainteresovana za upotrebu usluga (u dalјem tekstu: Zainteresovana lica), ali na odgovarajući način i na ostala fizička lica do čijih podataka BEO-LAB SRB dolazi u toku svog poslovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima. Politika se ne primenjuje na anonimizovane podatke odnosno na podatke na osnovu kojih identitet lica nije neposredno ili posredno odrediv. Anonimizovani podatak je podatak koji je izmenjen na način da se ne može povezati s određenim fizičkim licem ili se ne može povezati bez nesrazmernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra podatkom o ličnosti. BEO-LAB SRB obrađuje podatke o ličnosti u različite svrhe, a sredstva prikuplјanja, pravni osnov za obradu, upotreba, otkrivanje i rokovi čuvanja mogu se razlikovati zavisno od svrhe.

Podaci o rukovaocu

BEO-LAB SRB d.o.o. Beograd-Savski Venac

Adresa: Resavska 58-60, Beograd, Srbija

Matični broj: 21167169

Zakonski zastupnik: Marko Pazman

U ime rukovaoca, dole navedena pravna lica (obrađivači) vrše obradu podataka o ličnosti:

 1. Vesna Čemerikić Martinović PR Poliklinika Beo-Lab plus Beograd, Resavska 58-60, MB 63717266
 2. Mirjana Petrović PR Laboratorija za mikrobiologiju Beo-Lab, Beograd, Pjarona de Mondezira  30/5, MB 61311572
 3. Branislava Brkić PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab Zemun, Beograd, Magistratski trg 14, MB 62607017
 4. Jelena Ungurjanović-Milenković PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 4, Niš, Vojvode Tankosića 15, MB 62914157
 5. Jana Vukadin PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 5, Smederevska Palanka, Dvadesetog jula 3/4, MB 63234141
 6. Nevena Martinić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 50 Vršac, MB 66463087
 7. Sandra Zlatanović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo lab 8, Velika Plana, Nikole Pašica bb, MB 63436089
 8. Ivana Velimirović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 10, Beograd, Crnotravska 7-9, MB 63530654
 9. Dragana Vukobratović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 14, Beograd, Mite Cenića 11, MB 63821888
 10. Mirjana Luković PR Laboratorija za medicisnku biohemiju Beo-Lab 16, Beograd, Jurija Gagarina 149, MB 63831000
 11. Ljubica Katić PR Laboratorija za medicisnku biohemiju Beo-Lab 18, Nova Pazova, Njegoševa 9, MB 63828181
 12. Dragana Vračević PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 19, Beograd, Nikolaja Gogolja 30A, MB 63831867
 13. Božidar Nešević PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 20, Pančevo, Karađorđeva 10, MB 63831417
 14. Milena Jovanović PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 49 Inđija, MB 66450775
 15. Renata Dimitrijevski PR Ambulanta za zdravstvenu negu Beo-Lab 22, Beograd, Zrenjaninski put 26e, MB 63831450
 16. Aleksandar Đokić PR Ambulanta za zdravstvenu negu Beo-Lab 23, Vrnjačka Banja, Cara Dušana 8, MB 63831344
 17. Jelena Miladinov PR Ambulanta za zdravstvenu negu Beo-Lab 24, Beograd, Petra Martinovića 37, MB 64545868
 18. Isidora Đergović PR Ambulanta za zdravstvenu negu Beo-Lab 25, Beograd, Bul.Arsenija Čarnojevića 64, MB 64580264
 19. Mirjana Pršić PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 26, Beograd, Južni Bulevar 28, MB 64847970
 20. Radica Dunjić PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 27, Beograd, Dimitrija Tucovića 117, MB 64955934
 21. Milica Sretenović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 29, Kragujevac, Luja Pastera 24, MB 64989367
 22. Ljiljana Savićević PR Mikrobiološka laboratorija Beo-Lab 31, Beograd, Ratka Mitrovića 148, MB 56527656
 23. Boško Misita PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 32, Beograd, Marijane Gregoran 69, MB 65279916
 24. Dejana Kiprijanovski PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-Lab 33, Beograd, Mileševska 53, MB 65288079
 25. Ana Pešić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 34, Novi Sad, Braće Ribnikar 7, MB 65491869
 26. Milka Zarić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 35, Beograd, Braće Jerković 233, MB 65606259
 27. Kristina Andonoski PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 36, Beograd, Titova 12, MB 65619547
 28. Biljana Nikolić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 37, Beograd, Spasovdanska 8v, MB 65672251
 29. Danijela Pašić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 38, Beograd, Borska 41M, MB 65709945
 30. Andrea Mijalković PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 43 Beograd (Vračar), Beogradska 18, Beograd, MB 66044289
 31. Ivana Milenković PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 45, Negotin, Ivo Lole Ribara 4, MB 66205533
 32. Jelena Ožegović PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 40, Beograd, Bul.Mihaila Pupina 16V, MB 65774607
 33. Mirjana Bulić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 44, Beograd, Svetogorska 37, MB: 66138119
 34. Jelena Tasić Đogo pr, Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 51, ul. Smederevski put br. 24B, Grocka (Kaluđerica)
 35. Ana Vuksanović PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 46, Beograd, Užička 15, Borča, Palilula, MB 66287645
 36. Dragana Brković pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 48 Čačak, MB 66447235
 37. Gordana Kataljević pr privatna laboratorija za medicinsku biohemiju Beo-lab 13 Novi Pazar, MB 63722634
 38. Gordana Miković Golubović PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-lab 52 Kragujevac, MB 67011821
 39. Zora Mandić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 53 Beograd, Vojislava Ilića 22,  MB 67256999
 40. Sofija Maksić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Beo-Lab 54 Beograd, Narodnih Heroja 30, MB 67399579
 41. Zorica Duckinovska-Stefanovski PR Poliklinika iz oblasti interne medicine, ginekologije i akušerstva i urologije Medi Partner Beograd, Resavska 66 MB: 66769496                                                                   

2. Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

BEO-LAB SRB prikuplјa, a obrađivači obrađuju sledeće kategorije podataka o ličnosti:

2.1. Informacije sadržane u ugovorima sa Korisnicima i formama zahteva Zainteresovanih lica. Podaci o ličnosti sadržani u ugovorima/formama zahteva iz predugovorne faze, a koji su neophodni radi pružanja usluge, ispunjenja ugovorne obaveze ili zaklјučenja ugovora.

Ovo podrazumeva prikupljanje i obradu sledećih podataka: ime i prezime, datum i godinu rođenja, pol, adresa, e-mail adresa, broj telefona, kontakt podaci, podaci iz specifikacije računa. BEO-LAB SRB i Obrađivači ne prikupljaju podatke o načinu plaćanja, kartici, bankovnom računu i slične podatke. Ovakvi podaci se unose na portal Raiffeisen banke i BEO-LAB SRB nema informacije o njima.

2.2. Informacije koje Korisnici i/ili Zainteresovana lica dostavlјaju popunjavanjem odgovarajućih formi na internet stranici BEO-LAB SRB .

Ovo uklјučuje podatke dobijene u svrhu kreiranja naloga za pristup internet stranicama, portalima i aplikacijama BEO-LAB SRB, prijavlјivanja na newsletter (mesečnu brošuru), prilikom postavlјanja upita, prilikom ulaganja žalbi ili prigovora na naše usluge, slanje zahteva, za dodatne usluge. Podaci o ličnosti koji se u ove svrhe obrađuju mogu da uklјučuju ali nisu ograničeni na: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte.

2.3. Informacije koje se prikuplјaju prilikom korišćenja nekih usluga BEO-LAB SRB prikuplјa i podatke o načinu upotrebe usluga

2.4. Informacije sadržane u evidencijama o komunikacijama i prepiskama u situacijama uspostavlјanja kontakta od strane Korisnika, Zainteresovanih i drugih fizičkih lica. Ovi podaci uklјučuju pisanu ili elektronsku komunikaciju.

2.5. Podatke Korisnika, Zainteresovanih lica i/ili ostalih fizičkih lica iz anketa koje se koriste u istraživačke svrhe, ukoliko lica žele da budu anketirana.

2.6. Informacije koje BEO-LAB SRB prikuplјa i obrađuje u svrhe direktnog marketinga i profilisanja a na osnovu slobodno datog pristanka lica na koje se podaci odnose. Ovo podrazumeva obradu sledećih podataka o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt podatke, načine korišćenja usluga BEO-LAB SRB i druge podatke, a sve u cilјu kreiranja odgovarajućih ponuda za korisnike.

2.7. Informacije koje se prikuplјaju radi ispunjenja zakonskih obaveza. Ovo podrazumeva podatke o ličnosti koje je BEO-LAB SRB u obavezi da prikuplјa, čuva i obrađuje u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i dostavlјa nadležnim državnim telima (sudovi, istražni organi i sl.).

2.8. Ostale informacije koje se prikuplјaju radi realizacije određenog legitimnog interesa BEO-LAB SRB. Kada se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu legitimnog interesa, BEO-LAB SRB sa posebnom pažnjom uzima u obzir uticaj obrade na prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

Legitimni interesi BEO-LAB SRB nisu pretpostavlјeni interesima lica na koje se podaci odnose. U slučaju da su u odnosu na legitimni interes BEO-LAB SRB, pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, BEO-LAB SRB neće vršiti obradu, izuzev ukoliko ne dobije izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose, odnosno pristanak roditelјa koji vrši roditelјsko pravo odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica u skladu sa relevantnom regulativom.

BEO-LAB SRB može obrađivati posebne vrste podataka o ličnosti  jedino u slučajevima: ukoliko je lice na koje se podaci odnose dalo svoj izričiti pristanak u skladu sa Zakonom, ukoliko je takva obrada neophodna za izvršenje zakonskih obaveza BEO-LAB SRB, ukoliko je u svojstvu zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose, ukoliko se obrada vrši u cilјu realizacije pravnog zahteva

3. Načini prikuplјanja podataka o ličnosti

BEO-LAB SRB podatke o ličnosti prikuplјa na sledeće načine:

3.1. Direktno od Korisnika ili Zainteresovanih lica, neposrednim dostavlјanjem od strane Korisnika i/ili Zainteresovanog lica (kao na primer prilikom podnošenja zahteva za uslugu u toku komunikacije Korisnika/Zainteresovanog lica sa Kontakt centrom ili posredstvom internet stranice www.beo-lab.rs/e-laboratorija i društvenih mreža, prilikom podnošenja prigovora i slično).

3.2. Automatski prilikom upotrebe usluga BEO-LAB SRB .

3.3. Od drugih rukovaoca a po osnovu odgovarajućeg ugovornog odnosa. U situacijama kada drugi rukovalac poveri određenu radnju obrade podataka o ličnosti BEO-LAB SRB, a po osnovu prethodno zaklјučenog ugovora, BEO-LAB SRB u svojstvu obrađivača može obrađivati sve one podatke o ličnosti koje su BEO-LAB SRB  povereni na obradu od strane drugog rukovaoca. Preduslov za svako prikuplјanje podataka o ličnosti je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova u skladu sa Zakonom.

4. Načela obrade podataka o ličnosti

BEO-LAB SRB na zakonit, transparentan i pošten način vrši obradu podataka o ličnosti tako što sprovodi sledeće aktivnosti:

• Na jasan, jednostavan i pregledan način informiše lica na koje se podaci odnose o svrsi obrade i pravnom osnovu za obradu;

• Vrše se samo one obrade koje su neophodne i to, u cilјu sprovođenja ugovora koji se zaklјučuje sa licem na koje se podaci odnose (npr. Korisnici, Zainteresovana lica, angažovani saradnici i slično), zatim obrade koje su zahtevane odgovarajućim zakonskim propisima i predstavlјaju zakonsku obavezu BEO-LAB SRB kao rukovaoca, obrade koje su potrebne radi ostvarivanja legitimnog interesa BEO-LAB SRB samo u slučajevima kada je taj interes pretežniji u odnosu na interes lica na koje se podaci odnose, kao i obrade koje se vrše na osnovu izričitog i slobodno datog pristanka lica na koje se podaci odnose. BEO-LAB obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite. Podaci o ličnosti dalјe se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

BEO-LAB SRB se u pribavlјanju podataka o ličnosti pridržava načela minimalnog obima podataka, pa se od lica na koje se podaci odnose prikuplјaju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju.

Dodatni podaci o ličnosti pribavlјaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose.

BEO-LAB SRB osigurava bezbednost podataka o ličnosti primenom tehničkih i organizacionih mera i periodičnim ažuriranjem podataka. Za tačnost podataka o ličnosti je odgovoran Korisnik, BEO-LAB SRB ne vrši identifikaciju i proveru tačnosti prikupljenih podataka.

Rokovi čuvanja podataka određeni su u Zakonskim i podzakonskim aktima i to na način da se podaci čuvaju u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.

Rokovi čuvanja podataka o ličnosti:

1. Podaci koji se prikupljaju, na osnovu Zakona kao pravnog osnova, čuvaju se za period koji propisuju pojedini zakoni ili drugi pozitivni propisi (Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (“Sl.glasnik RS”, br. 123/14, 106/15, 105/17 i 25/19-dr.zakon), Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019))

2. Podaci koji se prikupljaju, na osnovu ugovornog odnosa, čuvaju se za period koliko je potrebno za ostvarenje svrhe ispunjenja Ugovora odnosno pružanja usluge.

3.  Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu pristanka, čuvaju se do opoziva pristanka.

4. Podaci koji se obrađuju radi zaštite životno važnih interesa, čuvaju se trajno.

BEO-LAB SRB poštuje načelo integriteta i poverlјivosti podataka o ličnosti.

BEO-LAB SRB ima implementirane tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti prateći pri tome zakonske odredbe, dobru poslovnu praksu i međunarodno priznate standarde.

BEO-LAB SRB za obradu podataka o ličnosti angažuje obrađivače i to na osnovu ugovora kojim se između ostalog uređuju i dužnosti obrađivača u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

5. Rokovi čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vreme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili anonimizuju.

U slučaju obrade podataka o ličnosti posle isteka roka čuvanja (na primer formiranje baze istorijskih podataka za potrebe izrade statističkih analiza), BEO-LAB SRB podatke o ličnosti (trajno) anonimizuje na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na koje se podaci o ličnosti odnose.

Rokovi čuvanja podataka o ličnosti propisani su internim pravilnikom kojim se uređuje zaštita i obrada arhivskog i registraturskog materijala, a u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast .

6. Svrhe i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

BEO-LAB SRB podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose obrađuje samo onda kada je takva obrada zakonita. Pravni osnov je pristanak lica na koji se podaci odnose, a koji se daje prilikom izvršenja predugovornih aktivnosti, zasnivanja i realizacije ugovornog odnosa, pružanja zdravstvenih usluga.

Obrada je zakonita u sledećim slučajevima:

6.1. Obrada je neophodna za izvršavanje ugovora zaklјučenog sa licem na koje se podaci odnose ili kako bi se preduzele radnje na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaklјučenja ugovora.

U cilјu pružanja usluga Korisnicima, obrađuje se minimalan set podataka neophodan za pružanje  usluge. U suprotnom, odnosno ako lice na koje se podatak odnosi odbije da dostavi traženi set podataka, BEO-LAB SRB neće biti u mogućnosti da sa Korisnikom zaklјuči ugovor i omogući korišćenje usluge. Minimalni set podataka podrazumeva upotrebu podataka radi provere identiteta Korisnika i/ili Zainteresovanog lica, kao i upotrebu kontakt i finansijskih podataka lica a za potrebe dostavlјanja računa, procene platežne sposobnosti, obračuna i naplate troškova, i drugih radnji povezanih sa zaklјučenjem i izvršenjem ugovora. Kako BEO-lab SRB predstavlja posrednika između Korisnika i pojedinačnih Pružalaca usluga (ambulanti i laboratorija članica BEO-LAB mreže), BEO-LAB SRB prikuplja i dodatne podatke o ličnosti (datum i godina rođenja i pol) neophodne za adekvatno pružanje usluge, tj. za adekvatno formiranje laboratorijskog izveštaja o ispitivanju.

6.2. Obrada je neophodna radi poštovanja zakonskih obaveza BEO-LAB SRB. Na osnovu pisanog zahteva zasnovanog na važećim zakonskim propisima, BEO-LAB SRB je obavezan da u određenim situacijama nadležnim državnim telima (npr. sudovima) dostavi ili omogući pristup određenim podacima o ličnosti Korisnika.

6.3. Lice na koje se podaci odnose dalo je pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više posebno određenih svrha, pri čemu taj pristanak mora biti dokaziv i dobrovolјan, napisan lako razumlјivim jezikom a lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku svoj pristanak povuče.

7. Pristup podacima o ličnosti i prenos podataka o ličnosti

Pristup podacima o ličnosti imaju samo zaposleni BEO-LAB SRB, kao i angažovani saradnici u skladu sa poslovima koje obavlјaju na osnovu odgovarajućih ovlašćenja određenih od strane BEO-LAB SRB i samo u onoj meri u kojoj je to minimalno neophodno, uz obavezu postupanja u skladu sa normativnim aktima BEO-LAB SRB kojima je uređena oblast zaštite podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti dostupni su trećim licima izvan BEO-LAB SRB samo u sledećim slučajevima:

• ako postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje na osnovu zakona (npr. zahtev suda);

• ako je za obavlјanje pojedinih poslova angažovano treće lice odnosno podizvođač (obrađivač), pri čemu taj obrađivač deluje isklјučivo u skladu i po nalogu BEO-LAB SRB, a BEO-LAB SRB osigurava sve mere zaštite podataka kao da ove poslove obavlјa samostalno;

• povezanim društvima BEO-LAB SRB pod uslovom da za takav prenos ili pristup postoji pravni osnov (pristanak lica ili legitimni interes);

• ako je podatke potrebno proslediti radi izvršenja ugovora;

• ostalim licima izvan BEO-LAB SRB za koje postoji izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose.

BEO-LAB SRB podatke o ličnosti  Korisnika po pravilu obrađuje u Republici Srbiji. Hosting server se nalazi u Poljskoj, u vlasništvu Medicover-a.

8. Bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Sa podacima o ličnosti postupa se kao sa poslovnom tajnom BEO-LAB SRB i shodno tome klasifikovani su kao poverlјivi, odnosno strogo poverlјivi podaci.

U skladu sa njihovom klasifikacijom, na njih se primenjuju adekvatne mere zaštite kojima se ovi podaci štite od povrede, neovlašćenog pristupa, slučajnog gubitka, uništenja, oštećenja, te svakog drugog ugrožavanja bezbednosti.

U te svrhe primenjuju se tehničke i organizacione mere kao što su kontrola prava pristupa, uspostavlјanje i sprovođenje politike informacione bezbednosti i ostalih pripadajućih internih akata, uspostavlјanje sistema segregacije dužnosti, uspostavlјanje i osiguranje ispunjenja obaveze poverlјivosti i usaglašenosti sa zakonom svih trećih lica koji imaju pravo pristupa podacima o ličnosti u informacionom sistemu BEO-LAB SRB, primena metoda praćenja pristupa i aktivnosti u informacionim sistemima, kao i primena softverskih rešenja za zaštitu informacionih resursa.

BEO-LAB SRB ima implementiran sistem za upravlјanje bezbednošću informacija i u okviru njega uspostavlјene adekvatne mere za zaštitu poverlјivosti, integriteta i/ili raspoloživost podataka o ličnosti.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja za posledicu ima ili može imati slučajno ili namerno uništenje, gubitak, izmenu ili neovlašćeno otkrivanje podataka o ličnosti prilikom njihove obrade, a koja može proizvesti visok rizik po prava i slobode fizičkih lica na koja se podaci odnose, BEO-LAB SRB će odmah po dobijanju saznanja o takvoj povredi, bez nepotrebnog odlaganja, obavestiti Poverenika i lice na koje se podaci odnose na jasan i razumlјiv način uz obavezno navođenje podataka o kontaktu ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti, opis mogućih posledica kao i opis preduzetih mera.

BEO-LAB SRB će u slučaju povrede podataka o ličnosti odmah preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečila dalјa šteta po prava i slobode lica na koje se podaci odnose i kako bi se umanjile posledice nastale usled te povrede.

9. Prava lica na koje se podaci odnose

Korisnici, Zainteresovana i druga lica na koje se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti sledeća prava:

9.1. Pravo na pristup podacima o ličnosti – podnosilac zahteva za ostvarivanje ovog prava ima pravo na dobijanje informacije o postojanju obrade podataka o ličnosti koji se odnose na njega, o svrsi obrade, o vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima se podaci o ličnosti otkrivaju ili mogu biti otkriveni, o rokovima čuvanja, o postojanju prava da se zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka, o postojanju prava da se podnese pritužba Povereniku.

9.2. Pravo na ispravku podataka o ličnosti – pravo da se zahteva ispravka netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da se nepotpuni podaci dopune.

9.3. Pravo na ograničavanje obrade podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

– kada se osporava tačnost podataka o ličnosti, BEO-LAB SRB će privremeno ograničiti obradu u periodu koji je dovolјan za proveru tačnosti podataka o ličnosti;

– kada ne postoji pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, a lice na koje se podaci odnose protivi se brisanju podataka radi podnošenja ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;

– BEO-LAB SRB više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilјu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

– kada se ulaže prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane BEO-LAB SRB preteže nad interesima tog lica.

9.4. Pravo na prigovor odnosi se na pravo lica da u svakom trenutku može podneti prigovor BEO-LAB SRB na zakonitost obrade njegovih podataka o ličnosti koje su ustanovlјene na osnovu odgovarajućih pravnih osnova za obradu:

– BEO-LAB SRB će po prijemu prigovora ograničiti obradu saglasno tački 9.3. a nakon završene procene osnovanosti prigovora, prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako predoči da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

– Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

– Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalјe obrađivati u takve svrhe.

9.5. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) podataka o ličnosti koji se odnose na lice koje je podnelo zahtev može se ostvariti u sledećim slučajevima:

– podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikuplјeni ili na drugi način obrađivani;

– lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

– lice na koje se podaci odnose uložilo je prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose.

BEO-LAB SRB je dužan da ograniči obradu, umesto da izbriše podatke o ličnosti, ako lice podnese zahtev za brisanje podataka o ličnosti koji moraju biti sačuvani kao deo zdravstvene dokumentacije (Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (“Sl.glasnik RS”, br. 123/14, 106/15, 105/17 i 25/19-dr.zakon): Shodno čl.2. Zakona, Prema  čl. 50. pomenutog Zakona, vođenje, prikupljanje i obrada podataka iz zdravstvene dokumentacije i evidencija, vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Član  54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019), propisuje vođenje zdravstvene dokumentacije, unos podataka i rukovanje podacima iz zdravstvene  dokumentacije, obavljaju za to ovlašćena lica.)

9.6. Pravo lica na prenosivost podataka znači pravo lica (i obavezu BEO-LAB SRB) da podatke o ličnosti koji je prethodno lice dostavilo BEO-LAB SRB u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitlјivom formatu, BEO-LAB SRB primi od njega, kao i pravo da se takvi podaci lica na koje se oni odnose prenesu iz BEO-LAB SRB drugom rukovaocu.

9.7 Pravo na opoziv pristanka: Korisnik ima pravo na opoziv pristanka u svakom trenutku , čime se ne utiče na dopuštenost obrade, koja je vršena na osnovu prethodno datog pristanka. U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak, dužno je da Rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

10. Način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti svoja prava iz dela 9. ove Politike, popunjavanjem zahteva navedenih u nastavku:

• Zahtev za pristup podacima o ličnosti pošaljite na mejl dpo@beo-lab.rs

• Zahtev za ispravku i dopunu podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane BEO-LAB SRB

• Zahtev za brisanje podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane BEO-LAB SRB

• Zahtev za ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane BEO-LAB SRB

• Zahtev za prenos podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane BEO-LAB SRB

• Zahtev za podnošenje prigovora na obradu podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane BEO-LAB SRB

Zahtev koji se podnosi treba da bude čitlјivo i uredno popunjen i potpisan. Potpisani zahtev za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose dostavlјa BEO-LAB SRB.

BEO-LAB SRB će na zahtev odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije roku od 30 dana od dana prijema kompletnog i ispravnog zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje BEO-LAB SRB će obavestiti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

11. Kontakt podaci rukovaoca

Kontakt podaci BEO-LAB SRB su:

Adresa: BEO-LAB SRB d.o.o. Beograd, Resavska br.58-60,

Kontakt centar: +381 11 36 22 888

E-mail:dpo@beo-lab.rs

13. Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralјa Aleksandra 15, Beograd (u ovom tekstu: Poverenik).

Lice na koja se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane BEO-LAB SRB u suprotnosti sa odredbama Zakona.

12. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Sva pitanja koja se odnose na obradu Vaših podataka o ličnosti, kao i pitanja u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava možete uputiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na adresu BEO-LAB, Resavska 58-60, 11000 Beograd, Srbija. Imenovano lice za zaštitu podataka je Ivana Batinica ivana.batinica@beo-lab.rs, kontakt telefon: +381 11 36 22 888, e-mail:dpo@beo-lab.rs

Politika zaštite privatnosti korisnika BEO-LAB SRB stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se na čitavoj teritoriji Republike Srbije.