Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Shodno članu 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), kao u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (Uredba GDPR), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom apliciranja, Beo-lab laboratorije kao rukovalac podacima, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu

Pravno lice: Poliklinika Beo-lab Plus, Vesna Čemerikić Martinović, upisan u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre;

Adresa:Resavska 58-60, Beograd, Srbija;

Matični broj:63717266;

Zakonski zastupnik: Marko Pazman

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka


Svrha prikupljanja i obrade podataka utvrđena je od strane rukovaoca i podrazumeva:

-Poštovanje pozitivnih propisa u Republici Srbiji, naročito Zakona o zaštiti podataka ličnosti, Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva:
– Održavanje tačnih informacija u registru brojeva telefona i adresa za potrebe kontaktiranja pacijenata, ako je potrebno;
– komunikacija, statistička obrada
– dostupnost rezultata
– Poboljšanje kvaliteta usluge

3) Način korišćenja podataka


Beo-lab podatke o ličnosti prikuplja prilikom registrovanja u samoj laboratoriji, neposredno od lica na koja se ti podaci odnose ili zakonskog zastupnika i predmetne podatke obrađuje na osnovu njihovog pisanog pristanka, bez uvida u personalnu dokumentaciju, s tim da se obrada vrši i po osnovu gore pomenutih Zakona, a sve u cilju poštovanja imperativnih propisa, odnosno u skladu sa svrhom prikupljanja.

Poliklinika Beo-lab prikuplja sledeće podatke o ličnosti (neke od navedenih ili sve, u zavisnosti od potrebe):

1) prezime i ime;
2) ime roditelja;
3) matični broj;
4) pol;
5) datum i godinu rođenja;
6) prebivalište i adresu stana odnosno boravište;
7) e-mail adresu
8) kontakt telefon

4) Lica koja koriste podatke


Podatke o ličnosti pacijenata obrađuju isključivo lica koja su u ugovornom odnosu sa Poliklinikom Beo-lab, i imaju obavezu zaštite i čuvanja podataka pacijenata. Zaposleni su na pozicijama prijema i obrade pacijenata i uzoraka, laboratorijskih ispitivanja i izveštavanja.


5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka


Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je pismeni i/ili usmeni pristanak lica na koja se podaci odnose, kao i činjenica da je obrada potrebna da bi Poliklinika Beo-lab Plus mogla da učini dostupnim rezultate određenom pacijentu kao i Zakon o zaštiti podataka ličnosti, Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva i pozitivnih propisa.

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva


Svako lice čije podatke o ličnosti Beo-lab obrađuje ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu, pod uslovom da se obrada podataka vrši na osnovu pristanka, te da zakonskim propisima nije predviđena obaveza Poliklinike Beo-lab da trajno čuva navedene podatke o ličnosti.
Pravne posledice opoziva su te da je lice koje je dalo pristanak dužno da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu, kao i da je obrada podataka nedozvoljena posle opoziva pristanka.

7) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade


U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i prava koja proizilaze iz Uredbe GDPR.

8) Prava koja pripadaju licu čiji se podaci obrađuju


Službenik za zaštitu podataka je dr Vedrana Milinković i možete je kontaktirati putem e-mail-a vedrana.milinkovic@beo-lab.rs ili putem telefona: 011/36-22-888 u periodu od 10h do 14h radnim danima.
Najveći deo Podataka o ličnosti pacijenata se obrađuje u laboratorijskom informacionom sistemu i pacijent ih može pogledati ukoliko se prijavi na portal WebRezultati na zvaničnoj internet prezentaciji poliklinike Beo-lab Plus.

Pacijent ima sledeća prava:
– Da zahteva kopiju svih Podataka o ličnosti koje Beo-lab obrađuje, u skladu sa podnetim zahtevom, u mašinski čitljivom formatu i da traži da se prenesu Podaci o ličnosti drugom rukovaocu (pravo na prenosivost);
– da zahteva ispravku netačnih Podataka o ličnosti, dopunu, ažuriranje;
– u nekim slučajevima, kada to dozvoljava Zakon (s obzirom da se radi o podacima za koje postoji zakonska obaveza da se trajno čuvaju) može da zahteva da se izbrišu određeni Podaci o ličnosti npr. e-mail adresa
– da uloži pravno sredstvo na određenu obradu Podataka o ličnosti i da zahteva ograničenje obrade Podataka o ličnosti,
– Na opoziv za obradu Podataka o ličnosti
– Da se na lice ne odnose automatizovane pojedinačne odluke;
– Pravo na obaveštenje o povredi bezbednosti Podataka o ličnosti.
Ako pacijent ima pitanja u vezi sa tim kako Beo-lab obrađuje Podatke o ličnosti, slobodno može da kontaktira Beo-lab putem e-mail adrese (vedrana.milinkovic@beo-lab.rs), putem redovne pošte na napred navedenu adresu ili putem telefona na broj: 011/36-22-888.

U slučaju da pacijent ima bilo kakve primedbe ili prigovore u vezi sa načinom na koji Beo-lab obrađuje Podatke o ličnosti, ima pravo da uloži pravno sredstvo protiv rukovaoca ili obrađivača, relevantnom nadzornom organu za zaštitu podataka, kao i pravo na naknadu štete.

9) Mere zaštite podataka


Poliklinika Beo-lab je implementirala odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu Podataka o ličnosti od gubitka ili nezakonitog pristupa. Broj lica koja imaju pristup Podacima o ličnosti je ograničen. Samo lica koja treba da obrađuju Podatke o ličnosti u skladu sa napred navedenim svrhama imaće pristup Podacima o ličnosti. Zbirka je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju zaposlenih koji imaju pravo pristupa automatizovanoj zbirci podataka.

10) Promene


U slučaju bilo kakvih promena u vezi sa obradom Podataka o ličnosti, Beo-lab će pacijente obavestiti objavom ažurirane verzije ovog obaveštenja o privatnosti na svom zvaničnom sajtu.

11) Rok čuvanja i upotrebe podataka


Podaci iz ovog obaveštenja iz odeljka Način korišćenja podataka od tačke 1-6 čuvaju se trajno
(Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva)

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana