Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Patohistologija

Ako ste zainteresovani za patohistološke analize, molimo vas, pozovite naš Call centar za detaljnije informacije. Trenutno nismo u mogućnosti da ponudimo ove analize u okviru e-laboratorije.

Savremeni patohistološko-laboratorijski informacioni sistem DaVinci

Beo-lab je jedina patohistološka laboratorija u Srbiji u kojoj se komplentan proces rada obavlja preko informacionog sistema. Beo-lab poseduje najnapredniji laboratoriski informacioni sistem (LIS) za patohistološku laboratoriju – LIS DaVinci napravljen u EU.

LIS je značajno unapredio sistem rada u  Beo-lab patohistološkoj laboratoriji počevši od  prijema uzorka, njihovog barkodiranja, obrade i povezivanje sa različitim radnim stanicama u laboratoriji do trenutka izdavanja rezultata.

Primene DaVinci informacionog sistema omogućila nam je preciznu i potpuno aumatizovanu kontrolu kompletnog procesa rada u patohistološkoj laboratoriji. Na taj način mogućnost ljudske greške je svedena na minimum.

LIS omogućava potpunu kontrolu i upravljanje procesima rada tako da u svakom trenutku znamo u kom stadijumu obrade se nalaze uzorci.

DaVinci laboratorijsko-informacioni sistem (LIS) pokriva sve procese rada u Beo-Lab patohistološkoj laboratoriji:

 • Patohistologiju
 • Citologiju
 • Genetiku
 • Digitalnu patologiju

Laboratorija za patohistologiju

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku, obrađuje i analizira različite uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama.

Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemiju, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju (ISH), fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH) i citogenetske analize.

Pored najsavremenije opreme za automatizovanu obradu tkivnih uzoraka, koristimo i originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača, sve sa ciljem da pacijentima obezbedimo pouzdane i tačne patohistološke nalaze i preciznu dijagnozu.

Brzo do precizne dijagnoze

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijala i biopsije kostne srži za 48h.

U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana.

Citološka analiza je gotova istog dana. Savremen aparat za ex tempore analizu u toku operacije omogućava da nalaz bude gotov u roku od 30 minuta po prijemu materijala.

Naša patronažna služba je spremna da u bilo kom trenutku tokom dana uzmu uzorke i dostavi rezultate na zahtevanu adresu. Ekipe patronažne službe ujedno obezbeđuju i transport uzoraka u centralnu jedinicu pod neophodnim propisanim uslovima.

Patohistologija 1

Jedina smo patohistološka laboratorija u zemlji koja ima digitalni skener koji nam omugućava brze konsultacije sa patolozima iz naše zemlje i celog sveta.

SAZNAJ VIŠE

Upoznajte naš Kabinet za digitalnu patologiju koji vodi Dr Vesna Čemerikić Martinović, patolog – Šef Patohistološke laboratorije

U patohistološkoj laboratoriji Beo-lab radimo sledeće analize:

Citološke analize

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća kao i perkutane iglene biopsije (FNAB).

Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelia.

Cervikalni brisevi se boje Papanicolau metodom. Radimo tipizaciju HPV virusa PCR metodom uz određivanje nisko i visokorizičnih grupa. Pored toga imamo mogućnost  savremene “liquid base” (citologije u tečnom medijumu) sa istovremenom tipizacijom HPV virusa u istom uzorku.

Ove analize se rade i na histološkim presecima biopsija grlića materice. Kod HPV pozitivnih nalaza se određuje p16 kao parametar visokog rizika za nastanak karcinoma grlića materice.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata.

Pored toga rade se i konsultativne morfološke anlize na donetim parafinskim blokovima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama.

Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza.

U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize (panel od preko 300 različitih antitela) kao i ISH, FISH, PCR i citogenetske analize.

Radimo savremene analize koje su bitne za savremenu terapiju tumora: panel za karcinom dojke, panel za neuroednokrine tumore, mikrosatelitsku nestabilnost, nalizu stausa HER-2, EGFR i PD-L1.

Patohistologija 2

Kao poseban segment rada patohistološke laboratorije izdvajamo:

 • Precizno utvrđivanje vrste i tipa tumora.
 • Određivanje histogenetskog porekla tumora.
 • Preciznu klasifikaciju hematoloških bolesti (leukemija i limfoma) prema najnovijim principima Svetske zdravstvene organizacije primenom IH i FISH.
 • Određivanje hormonskog profila neuroendokrinih tumora.
 • Receptorski status (Estrogen i Progesteron receptor) kod karcinoma dojke i drugih tumora kada se to zahteva.
 • HER-2 status (imunohistohemija i FISH anliza) kod karcinoma dojke i želuca, imunohistohemijski u svim slučjevima, a FISH analizom po potrebi.
 • Indeks proliferacije, metastatski potencijal i parametri rezistencije na terapiju se određuju po potrebi odgovarajućim imunohistohemijskim ispitivanjima.
 • Procena rizika kancerske progresije kod nekih premalignih stanja (displazija) upotrebom ancilarnih markera (Ki-67, p53, p16, PTEN i dr.).
 • Određivanje rizičnih hereditarnih genetskih sindroma.
 • Razgraničavanje ranih ili lokalno uznapredovalih od lokalno metastatskih karcinoma (detekciji mikrometastaza) u regionalnim limfnim čvorovima.
 • Određivanje minimalne rezidualne bolesti (u kostnoj srži i sl.)
 • Određivanje prognostičkih faktora i terapijske predikcije kod klasičnih hemoterapeutskih agenasa prediktivnim biomarkerima kao što su TS (timidilat sintaza), PDH (piruvat dehidrogenaza), VEGF, EGFR; kod ciljanih terapijskih molekularnih inhibitora kao što su HER-2 status (IHH i FISH score system) za karcinom dojke, želuca i kardije.
 • Metoda In situ hibridizacija kojom se detektuje  prisustvo Epstein-Barr virusne (EBV) infekcije.
 • Detekcija virusnih ili bakterijskih agenasa u tkivu (H.pylori, EBV, CMV, HHV8 i dr.).
 • FISH analize genskih aranžmana u karcinomu pluća: ALK, ROS 1
 • FISH analize neophodne za preciznu dijagnostiku limfoma.
 • FISH analizu prognoznih parametara za hroničnu limfocitnu leukemiju i multipli mijelom.
 • PCR analize genskih mutacija: EGFR, N-RAS, K-RAS, BRAF, JAK 2 V617F, MYD88 L265P .

SAZNAJ VIŠE

Preporučujemo da pročitate naš tekst na blogu „Patologija – put do precizne dijagnoze“.