Beo-Lab laboratorija za patohistologiju

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku je savremeno opremljena. Obrađujemo i anliziramo različite uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama. Posedujemo najsavremeniju opremu za automatizovanu obradu tkivnih uzoraka. Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemiju, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju (ISH), fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH) i citogenetske analize. Koristimo originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača.

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijla i biopsije kostne srži za 48h. U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana. Citološka analiza je gotova istog dana. Savremen aparat za ex tempore analizu u toku operacije omogućava da nalaz bude gotov u roku od 15 minuta po prijemu materijala.

Posedujemo sopstveni vozni park za patronažu, sa ekipom vozača, spremnih da u bilo kom trenutku tokom dana uzmu uzorke i dostave rezultate na zahtevanu adresu. Ove ekipe terenske službe ujedno obezbeđuju transport uzoraka u centralnu jedinicu pod neophodnim propisanim uslovima.

Blisko sarađujemo sa kolegama patolozima iz Kliničkog centra Srbije, Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Zemunske bolnice, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ i drugih ustanova, tako da su u slučaju potrebe mogući i konsultativni pregledi. Imamo blisku saradnju sa patologijom Onkološkog instituta u Ljubljani i nekim ustanovama u inostranstvu.

U patohistološkoj laboratoriji Beo-Lab radimo sledeće analize:

Citološke analize

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća kao i perkutane iglene biopsije (FNAB). Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelia. Cervikalni brisevi se obrađuju Papa Nicolau metodom. Moguća je tipizacija HPV virusa imunohistohemijskom i metodom in situ hibridizacije uz određivanje nisko i visoko rizičnih grupa. Ove analize se rade i na histološkim presecima biopsija grlića materice. Kod HPV pozitivnih nalaza se određuje p16 kao parametar visokog rizika za nastanak karcinoma grlića materice.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata. Pored toga rade se i konsultativne morfološke anlize na donetim parafinskim blokovima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama. Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza. U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize kao i ISH, FISH i citogenetske analize.

Kao posebno izdvajamo:

 • Precizno utvrđivanje vrste i tipa tumora.
 • Određivanju histogenetskog porekla tumora.
 • Precizna klasifikacija hematoloških bolesti (leukemija i limfoma) prema najnovijim principima Svetske zdravstvene organizacije primenom IH i FISH.
 • Određivanje hormonskog profila neuroendokrinih tumora.
 • Receptorski status (Estrogen i Progesteron receptor) kod karcinoma dojke i drugih tumora kada se to zahteva.
 • HER-2 status (imunohistohemija i FISH anliza) kod karcinoma dojke i želuca, imunohistohemijski u svim slučjevima, a FISH analizom po potrebi.
 • Indeks proliferacije, metastatski potencijal i parametri rezistencije na terapiju se određuju po potrebi odgovarajućim imunohistohemijskim ispitivanjima.
 • Procena rizika kancerske progresije kod nekih premalignih stanja (displazija) upotrebom ancilarnih markera (Ki-67, p53, p16, PTEN i dr.).
 • Određivanje rizičnih hereditarnih genetskih sindroma.
 • Razgraničavanje ranih ili lokalno uznapredovalih od lokalno metastatskih karcinoma (detekciji mikrometastaza) u regionalnim limfnim čvorovima.
 • Određivanje minimalne rezidualne bolesti (u kostnoj srži i sl.)
 • Određivanje prognostičkih faktora i terapijske predikcije kod klasičnih hemoterapeutskih agenasa prediktivnim biomarkerima kao što su TS (timidilat sintaza), PDH (piruvat dehidrogenaza), VEGF, EGFR; kod ciljanih terapijskih molekularnih inhibitora kao što su HER-2 status (IHH i FISH score system) za karcinom dojke, želuca i kardije.
 • Neuromišićne biopsije, koje se obrađuju standardnim morfološkim metodama, enzimohistohemijskim metodama i imnohistohemijski.
 • Metoda In situ hibridizacija kojom se detektuje se prisustvo Epstein-Barr virusne (EBV) infekcije i vrši se HPV (Human papiloma virus) tipizacija sa određivanjem nisko i visoko rizičnih grupa. Ovom metodom se utvrđuje i klonalnost B-limfocita i plazmocita u slučaju sumnje na limfoproliferativno oboljenje.
 • Detekcija nekih virusnih ili bakterijskih agenasa u tkivu (H.pylori, EBV, CMV, HPV sojevi, HBV, HCV, i dr.).
beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-Lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2018 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.