Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
Patologija

Patologija – put do precizne dijagnoze

Patologija se bavi proučavanjem bolesti tj. promenama na ćelijskom nivou na tkivima i organima, nastalim kao posledice bolesti.

Šta je histologija?

Histologija je nauka koja se bavi proučavanje građe i strukture normalnih tkiva i obavezan je deo medicinskog obrazovanja. „Čovek mora razumeti normalno da bi mogao da prepozna abnormalno” je uobičajena fraza koju čuju studenti medicine. Histologija je proučavanje anatomije, strukture i uloge tkiva koja učestvuju u izgradnji organa. Takođe se naziva i mikroskopska anatomija, za razliku od makroskopske anatomije koja uključuje strukture koje se mogu posmatrati golim okom.

Šta je patologija?

Za razliku od histologije, patologija se bavi proučavanjem bolesti i promenama na ćelijama, tkivima i organima nastalim tokom bolesti. Patologija uključuje makroskopsku i mikroskopsku analizu tkiva kao i imunološke, genetske i molekularne analize za utvrđivanje prisustva bolesti. Patolog igra ključnu ulogu u dijagnostikovanju bolesti i često blisko sarađuje sa hirurzima, radiolozima i onkolozima.  Patologija dotiče sve aspekte savremene medicine i igra ključnu ulogu u dijagnostici i praćenju većine bolesti.

Šta je citologija?

Citologija je grana patologije (poznata i kao citopatologija) i podrazumeva ispitivanje pojedinačnih ćelija ili grupe ćelija iz tkiva i telesnih tečnosti kako bi se utvrdila dijagnoza bolesti. Pošto citologija ispituje samo ćelije, koje su veoma male, citolozima je obično potreban mali uzorak tkiva da bi uradili citološku analizu. Neke uobičajene vrste citoloških testova uključuju: ginekološku citologiju, urinarnu citologiju, citologiju dojke, citologiju štitne žlezde, citologiju limfnih čvorova, respiratornu citologiju.

Beo-lab-laboratorija-za-patohistologiju

Beo-lab laboratorija za patohistologiju

Šta je patohistološka laboratorija?

Patohistološka laboratorija je laboratorija u kojoj se sprovodi obrada i testiranje uzoraka tkiva. Podrazumeva složenu organizaciju i timski rad svih zaposlenih. Beo-lab laboratorija za patohistologiju obuhvata sektore za anatomsku patologiju, citologiju, imunohistohemiju i genetiku.

Koja je delatnost patohistološke laboratorije?

Cilj patohistološkog pregleda tkiva je da se da tačna, specifična i dovoljno sveobuhvatna dijagnoza bolesti koja će omogućiti lekaru da razvije optimalan plan lečenja.

Proces dijagnoze počinje od uzorka tkiva. Manji ili veći uzorak tkiva se uklanja iz tela da bi se procenilo prisustvo, tip i/ili obim bolesti.

Vrste uzoraka koje se obrađuju u patohistološkoj laboratoriji:

 • Operativni materijal podrazumeva cele organe ili njihove delove, koji se uklanjaju tokom hiruških operacija.
 • Biopsija podrazumeva mali uzorak tkiva i služi u dijagnostičke svrhe. Biopsije mogu biti endoskopske, iglene ili ekcizione.
 • Tečnosti i brisevi za citološku dijagnostiku.

Patohistološki uzorci se mogu takođe svrstati u dve velike grupe, trajni preparati koji se obrađuju u formalinu i nakon toga analiziraju i sveži preparati za extempore dijagnostiku tokom same operacije.

Ko su članovi tima patohistološke laboratorije?

Osoblje patohistološke laboratorije je raznoliko.

 • Na čelu je patolog, lekar sa specijalnom obukom (specijalizacijom) za dijagnostiku bolesti. Mnogi patolozi se najčešće bave nekom užom granom patologije i tako postaju stručnjaci u toj oblasti. Oni pažljivo ispituju tkivo pod mikroskopom, tražeći promene koje bi mogle da objasne šta uzrokuje bolest pacijenta.
 • Patolozi usko sarađuju sa histološkim laborantima, koji su uključeni u ceo proces obrade uzoraka u laboratoriji.
 • Citolog je patolog sa subspecijalizacijom iz citologije, stručnjak za proučavanje i dijagnostiku bolesti na ćelijskom nivou, najčešće iz tečnosti i briseva.
 • Citoskriner je citološki laborant koji je uključen u obradu citoloških uzoraka i screening citoloških preparata.
 • Genetičar i molekularni biolog su zaduženi za molekularne analize.

Priprema uzoraka za patohistološku analizu

Dobijanje adekvatnog uzorka i pravilno rukovanje njime su ključne komponente i preduslov za tačnu patološku dijagnozu.

 • Adekvatnost količine uzorka kod biopsija (cilj biopsije tkiva je da se dobije dijagnostičko tkivo uz istovremeno minimiziranje morbiditeta).
 • Svaki uzorak mora biti adekvatno spakovan u medicinski predodređenu posudu koja je makar dva puta veća od samog uzorka.
 • Uzorak za trajnu obradu se fiksira stavljanjem u formalin (4% puferisan) u odnosu 1:20 (formalin pomaže u očuvanju ćelija u tkivu i druge tečnosti nisu adekvatne, jer dovode do oštećenja tkiva).
 • Pravilno i adekvatno obeležavanje posude sa uzorkom (neophodni podaci: ime i prezime pacijenta, datum rođenja i vrsta tkiva sa lokalizacijom sa koje je uzorak uzet).
 • Propratna dokumntacija: popunjena patohistološka uputnica sa izveštajem lekara

Ovako pripremljen uzorak je adekvatan i spreman za transport.      

Priprema-uzoraka-za-patohistološku-analizu

Kako se operativni uzorci tkiva/biopsije dopremaju do naše laboratorije?

Beo-lab patohistološkoj laboratoriji se vrši obrada uzoraka iz mnogobrojnih privatnih ordinacija i bolnica, a njihov transport organizuje patronažna služba Beo-lab laboratorija. Naša patronažna služba je dostupna 7 dana u nedelji, i u svakom trenutku je spremna da obezbedi transport uzoraka sa zahtevane adrese, u centralnu laboratoriju koja se nalazi na adresi Resavska 58-60.

Uzorak u laboratoriju može doneti i lično pacijent, ukoliko želi pouzdanu I kvalitetnu obradu uzorka tkiva, preciznu dijagnozu, reviziju patohistološkog nalaza ( drugo mišljenje ) ili dopunske analize svojih osnovnih nalaza.

Ukoliko pacijent donosi uzorak koji prethodno nije obrađen, potrebno je da uzorak bude u odgovarajućoj obezbeđenoj posudi sa formalinom. Uzorci koji su obrađeni u našoj laboratoriji se arhiviraju po zakonskim propisama Republike Srbije i dostupni su pacijentima ako žele neke dodatne analize van naše ustanove.

Takođe, pacijent može doneti kalupe uzoraka koji su već prošli patohistološku obradu. U tom slučaju, pacijent može preuzeti svoje uzorke na revers (iz ustanove koja je radila primarnu patološku dijagnostiku) i doneti ih u Beo-lab centranu laboratoriju. Mi pružamo usluge revizije nalaza kao i dopunske, imunohistohemijske i genetske analize. Nakon završene dijagnostike uzorci se vraćaju pacijentu, a on ih vraća u ustanovu iz koje su preuzeti.

Uz svaki uzorak je potrebno dostaviti i ostalu medicinsku dokumentaciju.

Koje su sve analize dostupne u Beo-lab laboratoriji za patohistologiju?

Pored osnovne, rutinske obrade tkiva i bojenja preparata hematoksilinom i eozinom (H&E), u našoj laboratoriji primenjujemo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemija, imunohistohemija, in situ hibridizacija (ISH), fluorescentna in situ hibridizacija (FISH), citogenetske analize i PCR.

Paleta dopunskih analiza koje se mogu uraditi je široka. Dopunske analize se vrše ukoliko se osnovnom obradom tkiva ne može doći do dovoljno informacija za postavljanje precizne dijagnoze. U tom slučaju, pacijent se kontaktira i obaveštava o broju potrebnih analiza, i nakon pristanka se nastavlja sa dijagnostikom.

Molekularne analize imaju višestruku primenu: kao pomoćno sredstvo u preciznom postavljanju dijagnoze, prognostički značaj za samu bolest, i najbitnije, u određivanju daljeg toka terapije pacijenta uz mogućnost novih terapeutskih pristupa.

Takođe, Beo-lab laboratorija nudi i uslugu Ex tempore dijagnostike, gde se uzorak tkiva obrađuje dok je operacija još u toku. Analiza tkiva u roku od 30 minuta od prijema omogućava informcije koje su važne za dalji tok same operacije.

Koje su sve analize dostupne u Beo-lab laboratoriji za patohistologiju

Koliko dana traje patohistološka analiza uzorka?

Patohistološka analiza endoskopskih, iglenih i manjih ekcizionih biopsija sa finalnim patološkim izveštajem dostupna je u roku od 3-5 dana.

Rezultati biopsije kostne srži dostupni su u roku od 3-5 dana.

U slučaju potrebe za dodatnim analizama (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika), obrada i analiza traju do 7 radnih dana.

Patohistološka analiza operativnog materijala izdaje se u roku od 7-10 radnih dana.

Citološka analiza je gotova u roku od 48h do 72h.

Ex tempore obrada i dijagnostika u roku od 30 minuta.

Značaj patohistološkog nalaza za pacijenta

Patohistološka analiza je gledanje tkiva pod mikroskopom i evaluiranje od strane specijaliste patologije. Patolog postavlja dijagnozu i daje finalni izveštaj. Patološki izveštaj je važan deo medicinske dokumentacije i medicinske nege pacijenta.

Patohistološka dijagnoza je krajnja, definitivna dijagnoza. Iz tog razloga je od izuzetne važnosti da bude precizna, jer određuje dalji tok lečenja pacijenta i prognozu bolesti.

Konzilijarni pristup-patolozi dostupni u celom svetu

Sa ponosom ističemo da posedujemo jednu od najsavremenijih laboratorija za patohistološku dijagnostiku u regionu.

Kvalitet patohistološke laboratorije se ogleda u aparaturi poslednje generacije, za pripremu i obradu uzetih uzoraka tkiva, što omogućava preciznu dijagnostiku. Kompletna laboratorija je automatizovana sa korišćenjem specijalnog softvera za patologiju „DaVinci“. Softver omogućava standardizaciju, preciznost i kontrolu obrade uzoraka.

Beo-lab laboratorija raspolaže najnovijom generacijom digitalnog skenera koja omogućava jednostavno skeniranje pločica histoloških preparata tkiva. Tako skenirani preparati se prosleđuju direktno patologu na dijagnostiku.

Sa razvojem ove tehnologije patolog ne mora u svakom trenutku biti fizički prisutan u našoj centralnoj laboratoriji da bi postavio dijagnozu.

Ovo omogućava jednostavno globalno povezivanje patologa Synevo/ Medicover grupacije, kao i saradnju sa stranim konsultantima u svetu.

Skener je svetski standard prestižnih laboratorijskih i medicinskih institucija, deo moderne patologije i mi sa ponosom ističemo da pratimo svetske dijagnostičke trendove.

Pored savremene opreme i korišćenja originalnih reagenasa poznatih svetskih proizvođača, podjedanko je važan i tim stručnjaka – patologa. Sa zadovoljstvom ističemo da se u našem timu patologa nalaze vrhunski stručnjaci iz oblasti patohistološke dijagnostike.

Ljudski faktor je nezamenljiv kako u pripremi tkiva, tako i u patološkoj dijagnostici.

Naši patolozi su stručnjaci sa zavidnim iskustvom (priznati kako u zemlji tako i u inostranstvu) iz oblasti patologije kojom se bave. Trenutno imamo ostvarenu saradnju sa 17 angažovanih patologa na čelu sa dr Vesnom Čemerikić, načelnicom Beo-lab patohistološke laboratorije.

Većina naših patologa su specijalizovani za određene oblasti patologije.

Tu smo za Vas da Vam damo odgovor na sva pitanja vezana za laboratorijsko dijagnostičke usluge koje pružamo.

Pročitajte više o našoj patohistološkoj laboratoriji.

Ukoliko su vam potrebne konkretnije informacije, popunite našu Kontakt formu i  postavite nam pitanje, a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.

Broj telefona našeg call centra je +381113622888

Patologija - put do precizne dijagnoze 1

Dr Smiljana Spasić,

patolog i subspecijalista gastroenterohepato-patologije 

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn
Podeli na mrežama:
Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Beo-lab tim odgovara na vaša pitanja

Poruči analize onlajn i ostvari popust od 10%

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice