Patohistologija

Beo-Lab laboratorija za patohistologiju

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku je savremeno opremljena. Obrađujemo i anliziramo različite uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama. Posedujemo najsavremeniju opremu za automatizovanu obradu tkivnih uzoraka. Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemiju, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju (ISH), fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH) i citogenetske analize. Koristimo originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača.

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijla i biopsije kostne srži za 48h. U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana. Citološka analiza je gotova istog dana. Savremen aparat za ex tempore analizu u toku operacije omogućava da nalaz bude gotov u roku od 15 minuta po prijemu materijala.

Posedujemo sopstveni vozni park za patronažu, sa ekipom vozača, spremnih da u bilo kom trenutku tokom dana uzmu uzorke i dostave rezultate na zahtevanu adresu. Ove ekipe terenske službe ujedno obezbeđuju transport uzoraka u centralnu jedinicu pod neophodnim propisanim uslovima.

Blisko sarađujemo sa kolegama patolozima iz Kliničkog centra Srbije, Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Zemunske bolnice, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ i drugih ustanova, tako da su u slučaju potrebe mogući i konsultativni pregledi. Imamo blisku saradnju sa patologijom Onkološkog instituta u Ljubljani i nekim ustanovama u inostranstvu.

U patohistološkoj laboratoriji Beo-Lab radimo sledeće analize:

Citološke analize

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća kao i perkutane iglene biopsije (FNAB). Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelia. Cervikalni brisevi se obrađuju Papa Nicolau metodom. Moguća je tipizacija HPV virusa imunohistohemijskom i metodom in situ hibridizacije uz određivanje nisko i visoko rizičnih grupa. Ove analize se rade i na histološkim presecima biopsija grlića materice. Kod HPV pozitivnih nalaza se određuje p16 kao parametar visokog rizika za nastanak karcinoma grlića materice.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata. Pored toga rade se i konsultativne morfološke anlize na donetim parafinskim blokovima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama. Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza. U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize kao i ISH, FISH i citogenetske analize.

Kao posebno izdvajamo:

• Precizno utvrđivanje vrste i tipa tumora.
• Određivanju histogenetskog porekla tumora.
• Precizna klasifikacija hematoloških bolesti (leukemija i limfoma) prema najnovijim principima Svetske zdravstvene organizacije primenom IH i FISH.
• Određivanje hormonskog profila neuroendokrinih tumora.
• Receptorski status (Estrogen i Progesteron receptor) kod karcinoma dojke i drugih tumora kada se to zahteva.
• HER-2 status (imunohistohemija i FISH anliza) kod karcinoma dojke i želuca, imunohistohemijski u svim slučjevima, a FISH analizom po potrebi.
• Indeks proliferacije, metastatski potencijal i parametri rezistencije na terapiju se određuju po potrebi odgovarajućim imunohistohemijskim ispitivanjima.
• Procena rizika kancerske progresije kod nekih premalignih stanja (displazija) upotrebom ancilarnih markera (Ki-67, p53, p16, PTEN i dr.).
• Određivanje rizičnih hereditarnih genetskih sindroma.
• Razgraničavanje ranih ili lokalno uznapredovalih od lokalno metastatskih karcinoma (detekciji mikrometastaza) u regionalnim limfnim čvorovima.
• Određivanje minimalne rezidualne bolesti (u kostnoj srži i sl.)
• Određivanje prognostičkih faktora i terapijske predikcije kod klasičnih hemoterapeutskih agenasa prediktivnim biomarkerima kao što su TS (timidilat sintaza), PDH (piruvat dehidrogenaza), VEGF, EGFR; kod ciljanih terapijskih molekularnih inhibitora kao što su HER-2 status (IHH i FISH score system) za karcinom dojke, želuca i kardije.
• Neuromišićne biopsije, koje se obrađuju standardnim morfološkim metodama, enzimohistohemijskim metodama i imnohistohemijski.
• Metoda In situ hibridizacija kojom se detektuje se prisustvo Epstein-Barr virusne (EBV) infekcije i vrši se HPV (Human papiloma virus) tipizacija sa određivanjem nisko i visoko rizičnih grupa. Ovom metodom se utvrđuje i klonalnost B-limfocita i plazmocita u slučaju sumnje na limfoproliferativno oboljenje.
• Detekcija nekih virusnih ili bakterijskih agenasa u tkivu (H.pylori, EBV, CMV, HPV sojevi, HBV, HCV, i dr.).

Postavi pitanje za Beolab

Beolab laboratorije žele da vam pruže dodatne informacije za usluge koje pružamo našim korisnicima. Ako vam informacije sa sajta nisu dovoljno postavite nam pitanje na koje će odgovor pružiti stručni tim Beolab kompanije.

Adresa centralne laboratorije

Resavska 58-60
Beograd

Telefonska podrška

+381 11 36 22 888

Mejl adresa

office@beo-lab.rs

www.beo-lab.rs

medicover-white-transparent-thumb

Mreža laboratorija

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2015 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.